GALESP
Facebook Twitter Linkedin

Consultora de coeducación

Coeduc@ deseña diagnósticos de xénero, programas coeducativos para centros escolares ou escolas infantís, campañas de comunicación con perspectiva de xénero e servizos de atención para vítimas de violencia de xénero.

I. Estudos:

 • Estudos de Igualdade de xénero
 • Diagnósticos de Igualdade entre mulleres e homes
 • Diagnósticos de detección da violencia de xénero

II. Programas:

 • Introdución da perspectiva de xénero no ámbito profesional
 • Plans de Igualdade de centro
 • Escolas infantís coeducativas

III. Campañas:

 • Prevención da violencia de xénero
 • Prevención do acoso sexual e por razón de sexo
 • Fomento da Igualdade en redes sociais
 • Promoción da educación en Igualdade
 • Fomento da conciliación da vida persoal e laboral
 • Asesoramento para a elaboración de campañas de comunicación e publicitarias con perspectiva de xénero

IV. Materiais:

 • Elaboración de materiais didácticos inclusivos
 • Protocolos de actuación para o acoso sexual e por motivo de sexo
 • Deseño de xornadas, conferencias, congresos e foros sobre Igualdade
 • Manuais de Igualdade de responsabilidade social corporativa

Vítimas de violencia de xénero

→ Atención psicolóxica

→ Servizo de avogacía

Camiño de Gustavo, 31 – Gándaras de Piñeiro 27003 Lugo • coeduca@coeducaconsultora.com +34 657 576 376